top of page
st-felix-3.jpg

Privacy verklaring

Domaine Les Armengauds, gevestigd in Labécède-Lauragais , Frankrijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Domaine Les Armengauds
Les Armengauds
11400 Labécède-Lauragais
FRANCE

Marion Gerdes is de Functionaris Gegevensbescherming van Domaine Les Armengauds.
Zij is te bereiken via info@armengauds.com.

Persoonsgegevens 

Domaine Les Armengauds verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u denkt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons, dan verwijderen wij deze informatie.​

Doel en grondslag verwerking

Domaine Les Armengauds verwerkt uw persoonsgegevens voor:

- Het afhandelen van uw informatie aanvraag of  reservering

- Het afhandelen van uw betaling

- Het  verzenden van onze nieuwsbrief

Bewaartermijn

Domaine Les Armengauds bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen;

Voor- en achternaam, Adresgegevens en Telefoonnummer worden 1 jaar bewaard.

Uw e-mailadres wordt bewaard en gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief. Bij iedere nieuwsbrief wordt u in de gelegenheid gesteld u af te melden voor de nieuwsbrief. Zodra u aangeeft de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen, wordt uw e-mailadres uit het bestand verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Domaine Les Armengauds verstrekt in geen geval gegevens aan derden, met uitzondering indien wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Domaine Les Armengauds gebruikt alleen noodzakelijke cookies om de website-ervaring van bezoekers te optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@armengauds.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Domaine Les Armengauds wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bescherming persoonsgegevens

Domaine Les Armengauds neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

bottom of page